Ubezpieczenie OC
Członków Zarządu Władz Spółki

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu Władz Spółki to połączenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC, ochrony prawnej osób ubezpieczonych a także spółki oraz pokrycia strat własnych (tj. kosztów), związanych z roszczeniem. Odpowiedzialność cywilna dotyczy spraw cywilnych, prawnych oraz administracyjnych.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów, głównego księgowego, jak również wszystkich pozostałych pracowników pełniących funkcje kierownicze w spółce. Może być również przydatne dla osób, pełniących funkcję kierowniczą w spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz fundacjach.

Jest to bardzo istotne, gdyż w razie strat powstałych w wyniku podjęcia błędnych decyzji te osoby odpowiadają własnym majątkiem.

Polisa pełni więc funkcję ochronną i odszkodowawczą w odniesieniu do ryzyka karno-skarbowego.

Ubezpieczenie Członków Władz Spółki nie jest ubezpieczeniem imiennym.

 Oznacza to, że ochroną objęty jest cały zarząd spółki, rady nadzorcze, prokurenci, itp,. Ochrona dotyczy zarówno byłych, obecnych jak i przyszłych osób, pełniących funkcje zarządcze

Polski system prawny nie różnicuje wielkości spółek, błąd jest błędem, zarówno wśród dużych (np. spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych) jak i małych podmiotów.

Stąd też o taką polisę  może ubiegać się każda tego typu firma, zarówno duża jak i mała.

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online