Ubezpieczenie majątku placówki medycznej

Ubezpieczenie majątku jest jednym z podstawowych ubezpieczeń jakie powinien posiadać każdy NZOZ, przychodnia czy inny podmiot leczniczy.

Dobre ubezpieczenie swoją ochroną powinno objąć takie składniki majątku jak budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, które służą do prowadzenia działalności leczniczej, a także środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie osób trzecich, rzeczy prywatne pracowników i gotówkę.

Mienie można ubezpieczyć w 2 wariantach: od wszystkich ryzyk all risk lub od ryzyk nazwanych

OC obowiązkowe podmiotu leczniczego

Podmioty lecznicze, które prowadzą działalność leczniczą, zgodnie z polskim prawem, muszą mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Rozporządzenie Ministra Finansów Zobacz

Rozporządzenie dotyczy podmiotów leczniczych, które wykonują:

  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne,
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
  • lekarzy, którzy wykonują świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej,
  • pielęgniarek i położnych, które wykonują świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia to odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium RP, za szkody będące następstwem działania lub zaniechania działania, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

OC dobrowolne podmiotu leczniczego

Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje wyłącznie szkody przy udzielaniu lub zaniechaniu udzielania świadczeń zdrowotnych dlatego chcą w pełni ubezpieczyć przychodnie należy do ubezpieczenia włączyć również OC dobrowolnego podmiotu leczniczego.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie obowiązkowe nie pokrywa również roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej swoim zakresem obejmuje wszystkie szkody i roszczenia osób trzecich nie pozostające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych np. upadek pacjenta na śliskiej podłodze, kradzież rzeczy osobistych pacjenta z szatni.

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online