Ubezpieczenia życiowe

Ubezpieczenia życiowe mają za zadanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dodatkowo Klient może gromadzić kapitał na emeryturę oraz inwestować środki w zabezpieczenie przyszłości.

Podstawowymi ubezpieczeniami życiowymi są:

  • Ubezpieczenia na życie – rekompensuje straty finansowe spowodowane np. śmiercią głównego żywiciela rodziny.
  • Ubezpieczenia na dożycie – Ubezpieczenie gwarantujące wypłatę świadczenia przez TU w przypadku dożycia wieku wskazanego w polisie. Są to ubezpieczenia długoterminowe, zawierane na okres 10, 20, 25 lat lub do 55, 60 lub 65 roku życia. Jeśli ubezpieczony umrze w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, TU wypłaca zgromadzone na koncie polisy składki klienta.
  • Ubezpieczenia mieszane tzn. na życie i dożycie, a także dożywotnie. Wypłata świadczenia następuje w przypadku śmierci ubezpieczonego lub dożycia wieku określonego w Polisie. Wszystkie te ryzyka obejmowane są ochroną w ramach jednego ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenia posagowe – mają na celu zabezpieczyć dziecko. Gwarantują wypłatę sumy ubezpieczenia, powiększonej o zyski zgromadzone na koncie polisy, po osiągnięciu przez dziecko wieku określonego w umowie.
  • Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tzn. ubezpieczenie, w którym występuje część ochronna i oszczędnościowa. Składka dzielona jest na dwie części – jedna z przeznaczeniem na ochronę i druga z przeznaczeniem na inwestycje – gromadzenie i pomnażanie kapitału na przyszłość.
  • Ubezpieczenia rentowe gwarantujące wypłatę świadczeń w przypadku utraty dochodów pieniężnych spowodowanej wystąpieniem inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela). Osoby opłacające składki na ubezpieczenie w razie wypadku otrzymują rentę, która zastępuje im utracone wynagrodzenie lub dochód, a w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacane są renty rodzinne.
  • Ubezpieczenia wypadkowe są uzupełnieniem wyżej wymienionych ubezpieczeń, ich głównym celem jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online